Kolejny projekt unijny w Przedszkolu w Książkach

Dzięki projektowi, który jest kontynuacją projektu zintegrowanego pn.”Zwiększenie liczby miejsc
w przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania”, w roku szkolnym 2018/2019 realizowane będzie drugie zadanie pn. „Rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci w Gminie Książki”. Czytaj dalej

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bliźnie

Zakończyła się modernizacja drogi w miejscowości Blizno w ramach inwestycji pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o min. łącznej grubości warstw 6 cm na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 0,600 km w obrębie geodezyjnym: Blizno dz. nr 199/3”. Czytaj dalej

Przebudowa drogi powiatowej Książki – Wąbrzeźno przez Łopatki

W dniu 12 lica 2018 r. Rada Gminy w Książkach podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wąbrzeskiego. Pomoc finansowa udzielona będzie w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej relacji Wąbrzeźno-Książki na odcinku Sitno-Książki pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662 tj. na długości 6,522 km”. Całkowita wartość projektu wynosi 6 913 900,93 zł, z tego kwota dofinansowania wynosi 3 009 688,00 zł. Gmina Książki udzieli pomocy finansowej w wysokości 1 952 106,46 zł., pozostałą kwotę pokryje Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.