Program Ciepłe Mieszkanie

Grafika informacyjna: Dnia 22 grudnia 2022 r. Gmina Książki podpisała umowę z WFOŚiGW w Toruniuna realizację programu pn. "Ciepłe Mieszkanie" Wysokość dofinansowania wynosi do 205 tysięcy zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie

Wójt Gminy Książki ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie m.in. wymiany źródła ciepła w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Dnia 22 grudnia 2022 r. Gmina Książki podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym (więcej  niż dwa lokale mieszkalne), którzy posiadają  nieefektywne źródło ciepła nadające się do wymiany.

Wysokość otrzymanej dotacji zależna jest od dochodów wnioskodawcy.

Nabór wniosków trwa od 5 stycznia 2023 r. do wyczerpania otrzymanego grantu.

pdfProgram Cieple Mieszkanie

pdfRodzaje kosztów kwalifikowanych

Wymagana dokumentacja

pdfZARZĄDZENIE CIEPŁE MIESZKANIE

pdfZałącznik nr 1 – regulamin naboru wniosków

pdfZałącznik nr 2 – wniosek o dofinansowanie

pdfZałącznik nr 2.1.- instrukcja do wniosku o dofinansowanie

pdfZałącznik nr 2.1.1. – oświadczenie współwłaściciela

pdfZałącznik nr 2.1.2. – oświadczenie współmalżonka

pdfZałącznik nr 3 – umowa o dofinansowanie

pdfZałącznik nr 3.1. – klauzula informacyjna

pdfZałącznik nr 3.2. – pełnomocnictwo

pdfZałącznik nr 4 – wniosek o płatność

pdfZałącznik nr 4.1 – instrukcja do wniosku o płatność

pdfZałącznik nr 4.1.1 – zestawienie dokumentów poniesionych kosztów

pdfZałącznik nr 4.1.2 – protokół odbioru prac wykonawcy

CIEPŁE MIESZKANIE

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Książki.

Do kogo skierowany jest program?

Beneficjentem końcowym programu  są osoby fizyczne właściciele – współwłaściciele lokali, dla których jest założona księga wieczysta, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, z wyłączeniem najemców lokali.

 Na co można otrzymać dofinansowanie?

 Program „Ciepłe Mieszkanie” przewiduje dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) na:

  • kocioł gazowy kondensacyjny,
  • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze albo
  • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo można dofinansować wykonanie:

  • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wymiana okien i drzwi,
  • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Poziomy dofinansowania

POZIOM PODSTAWOWY

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł. Wysokość dofinansowania wyniesie wówczas do 30% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

POZIOM PODWYŻSZONY

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym

2342 w gospodarstwie jednoosobowym

Wysokość dofinansowania wyniesie wówczas do 60% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

POZIOM NAJWYŻSZY

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

900 zł w gospodarstwie wieloosobowym

1260 w gospodarstwie jednoosobowym

Lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego

Wysokość dofinansowania wyniesie wówczas do 90% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

Dodatkowe informacje o programie

1) Deklaracje mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami bądź współwłaścicielami lokalu mieszkalnego z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Książki.

2) Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Książki.

3) W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

4) Warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5

Wymagana dokumentacja

Więcej informacji o programie uzyskasz w Urzędzie Gminy Książki, pokój nr 21 (ostatnie piętro) lub pod numerem telefonu 56 6888 167 wew. 40.