Program Ciepłe Mieszkanie

Grafika informacyjna: Dnia 22 grudnia 2022 r. Gmina Książki podpisała umowę z WFOŚiGW w Toruniuna realizację programu pn. "Ciepłe Mieszkanie" Wysokość dofinansowania wynosi do 205 tysięcy zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie

Wójt Gminy Książki ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie m.in. wymiany źródła ciepła w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Dnia 22 grudnia 2022 r. Gmina Książki podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym (więcej  niż dwa lokale mieszkalne), którzy posiadają  nieefektywne źródło ciepła nadające się do wymiany.

Wysokość otrzymanej dotacji zależna jest od dochodów wnioskodawcy.

Nabór wniosków trwa od 5 stycznia 2023 r. do wyczerpania otrzymanego grantu.

pdfProgram Cieple Mieszkanie

pdfRodzaje kosztów kwalifikowanych

Wymagana dokumentacja

pdfZARZĄDZENIE CIEPŁE MIESZKANIE

pdfZałącznik nr 1 - regulamin naboru wniosków

pdfZałącznik nr 2 - wniosek o dofinansowanie

pdfZałącznik nr 2.1.- instrukcja do wniosku o dofinansowanie

pdfZałącznik nr 2.1.1. - oświadczenie współwłaściciela

pdfZałącznik nr 2.1.2. - oświadczenie współmalżonka

pdfZałącznik nr 3 - umowa o dofinansowanie

pdfZałącznik nr 3.1. - klauzula informacyjna

pdfZałącznik nr 3.2. - pełnomocnictwo

pdfZałącznik nr 4 - wniosek o płatność

pdfZałącznik nr 4.1 - instrukcja do wniosku o płatność

pdfZałącznik nr 4.1.1 - zestawienie dokumentów poniesionych kosztów

pdfZałącznik nr 4.1.2 - protokół odbioru prac wykonawcy

CIEPŁE MIESZKANIE

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Książki.

Do kogo skierowany jest program?

Beneficjentem końcowym programu  są osoby fizyczne właściciele – współwłaściciele lokali, dla których jest założona księga wieczysta, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, z wyłączeniem najemców lokali.

 Na co można otrzymać dofinansowanie?

 Program „Ciepłe Mieszkanie” przewiduje dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) na:

 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze albo
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo można dofinansować wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wymiana okien i drzwi,
 • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Poziomy dofinansowania

POZIOM PODSTAWOWY

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł. Wysokość dofinansowania wyniesie wówczas do 30% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

POZIOM PODWYŻSZONY

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym

2342 w gospodarstwie jednoosobowym

Wysokość dofinansowania wyniesie wówczas do 60% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

POZIOM NAJWYŻSZY

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

900 zł w gospodarstwie wieloosobowym

1260 w gospodarstwie jednoosobowym

Lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego

Wysokość dofinansowania wyniesie wówczas do 90% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

Dodatkowe informacje o programie

1) Deklaracje mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami bądź współwłaścicielami lokalu mieszkalnego z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Książki.

2) Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Książki.

3) W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

4) Warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5

Wymagana dokumentacja

Więcej informacji o programie uzyskasz w Urzędzie Gminy Książki, pokój nr 21 (ostatnie piętro) lub pod numerem telefonu 56 6888 167 wew. 40.

 

Program "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Książki:

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych – 3
Liczbie zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych – 3
Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym – 30 319,23 zł

Gmina Książki zamierza przystąpić do II naboru programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Program „Ciepłe Mieszkanie” pozwala uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, lokalach komunalnych oraz w małych wspólnotach mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali).

W celu oszacowania liczby mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie zbierane są wstępne deklaracje.

pdfWstępna deklaracja udziału w programie Ciepłe Mieszkanie wraz z klauzulą informacyjną

Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Książki, pokój nr 21 lub wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: informacja@gminaksiazki.pl do dnia 18 stycznia 2024 r.

UWAGA!

Deklaracja wstępna nie jest zobowiązaniem do udziału w programie i jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o dofinansowanie.

 

CIEPŁE MIESZKANIE – II NABÓR

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, lokalach komunalnych oraz w małych wspólnotach mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali) na terenie Gminy Książki.

Do kogo skierowany jest program?

Beneficjentem końcowym programu może być:

 • gmina,
 • osoby fizyczne właściciele/ współwłaściciele lokali w budynkach wielorodzinnych, posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, z wyłączeniem najemców lokali,
 • wspólnota mieszkaniowa obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Program „Ciepłe Mieszkanie” przewiduje dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) na:

 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze albo
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną (dot. wspólnot mieszkaniowych)

Dodatkowo można dofinansować wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wymiana okien i drzwi,
 • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Poziomy dofinansowania

POZIOM PODSTAWOWY

Beneficjentem może zostać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, których roczne dochody nie przekraczają kwoty 135 tys. zł.
Wysokość dofinansowania wyniesie wówczas do 30% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 16 500 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

POZIOM PODWYŻSZONY

Beneficjentem może zostać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, których miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:
1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym
2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym
Wysokość dofinansowania wyniesie wówczas do 60% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 27 500 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

POZIOM NAJWYŻSZY

Beneficjentem może zostać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, których miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:
1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym
1 526 w gospodarstwie jednoosobowym
Lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.
Wysokość dofinansowania wyniesie wówczas do 90% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 41 000 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Beneficjentem programu może zostać wspólnota mieszkaniowa obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych Dofinansowanie wynosi wówczas do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000 zł.

Dodatkowe informacje o programie

1) Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie z Gminą Książki.

Kontakt

Więcej informacji o programie uzyskasz w Urzędzie Gminy Książki, pokój nr 21 (ostatnie piętro) lub pod numerem telefonu 56 6888 167 wew. 40.