Szkoła Przyszłości w Książkach

logo projekt

W dniu 30 maja 2018 r. Wójt Gminy Książki Jerzy Dutkiewicz podpisał umowę na dofinansowanie realizacji projektu pn „Szkoła Przyszłości w Książkach” NR RPKP.10.02.02-04-0009/17

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 10, Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

 Wartość projektu wynosi: 713 878,57 zł.

Wartość dofinansowania wynosi: 678 158,57

Projekt będzie realizowany do 30 marca 2020r.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia 290 uczniów w szkole podstawowej w Książkach.

Uczniowie mają możliwość od nowego roku szkolnego uczestniczyć w zajęcia pozalekcyjnych z nauki programowania i rozwijać kompetencje kluczowe uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, j. obcych.

Uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi działania projektowe dadzą możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza zajęć specjalistycznych i zdw. Zaplanowano także realizację zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem metody eksperymentu naukowego.

 Elementem kompatybilnym do podejmowanych działań z uczniami jest szkolenie nauczycieli podnoszące ich kompetencje oraz doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt ICT i doposażenie pracowni przedmiotowych matematyczno-przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, przyrody). Projekt zakłada maksymalne wykorzystanie innowacyjnych metod, form, narzędzi, które uatrakcyjnią sposób prowadzenia zajęć, ale przede wszystkim podniosą efektywność kształcenia.