Kluby Seniora w Gminie Książki

Gmina Książki realizuje projekt „Kluby Seniora w Gminie Książki”  nr RPKP.09.03.02-04-0010/20 dofinansowany z Funduszy Europejskich  Realizator: Gmina Książki w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica  Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych  świadczonych w Gminie Książki woj. kujawsko-pomorskie dla 72 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w okresie od 01.05.2021 do 30.11.2022 r. poprzez funkcjonowanie Klubów Seniora.   Dofinansowanie projektu z UE: 1 284 349,32 zł


25.08.2023 r.

Informacja o utrzymaniu instytucjonalnej gotowości do świadczenia usług w Klubach Seniora dla po zakończeniu realizacji projektu

logowanie projektu

Gmina jako lider projektu  „Klub Seniora w Gminie Książki”, umowa nr UM_WR.433.1.061.2021 zaprasza do skorzystania z  usług opiekuńczych i społecznych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Książki.

Z dniem 31 lipca 2023 r. kończy się realizacja projektu „Klub Seniora w Gminie Książki” w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach zapewnienia trwałości projektu, rozumianej jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług oferowanych w ramach projektu, Gmina Książki ogłasza gotowość do świadczenia usług społecznych oraz do świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych dla 76 osób  przez okres 26 mc  od dnia zakończenia realizacji projektu.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania u opiekunów.

 


01.06.2021 r.

Ponowna oferta – Praca – opiekun/ka realizujący/a usługi opiekuńcze w zastępstwie za opiekuna faktycznego


19.05.2021 r.

Nabór uczestników do Klubów Seniora w Gminie Książki


17.05.2021 r.

Nabór na stanowisko pracownik wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego


15.05.2021 r.

Nabór na stanowisko opiekunów/ek, które będą świadczyły/li usługi opiekuńcze dla uczestników Klubów Seniora


13.05.2021 r.

Nabór na stanowisko Opiekun/ka Klubu Seniora