Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Książki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Książki.
Data publikacji strony internetowej: 2015-04-29. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
1. Część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo.
2. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024.03.29.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Wilczyński, informatyk@gminaksiazki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 68 88 167. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Książki znajduje się przy ul. Bankowej 4 w Książkach.
Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Bankowej.
Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W wybranych biurach znajdują się przenośne pętle indukcyjne.
Budynek Urzędu Gminy jest budynkiem dwukondygnacyjnym. Dostęp na piętro możliwy jest tylko schodami. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy ani podnośników.
W budynku znajdują się trzy toalety zlokalizowanie na piętrach. Nie są one dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W Urzędzie nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

 • Każda osoba ze szczególnymi potrzebami ma prawo złożyć wniosek o kontakt z Urzędem Gminy w formie określonej w tym wniosku.
 • Każda osoba ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu dostępności architektonicznej ma zapewnione wsparcie pracownika Urzędu Gminy.
 • Obsługa interesantów, dla których dostęp na piętra budynku z uwagi na barierę architektoniczną jest niemożliwy bądź utrudniony odbywa się w biurze numer 6 znajdującym się po lewej stronie bezpośrednio przy wejściu do budynku Urzędu.
 • Każda osoba ze szczególnymi potrzebami oraz jej opiekunowie bądź rodzina ma prawo zgłosić uwagi, opinie i sugestie dotyczące problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej lub infromacyjno-komunikacyjenej z jakimi zmagają się podczas kontaktu z Urzędem Gminy.

Zgłoszenie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • wskazanie problemu z jakim osoba zgłaszająca się zmaga podczas kontaktu z Urzędem;
 • proponowany sposób rozwiązania problemu satysfakcjonujący zgłaszającego.

Zgłoszenie można złożyć:

 • osobiście podczas wizyty w Urzędzie;
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 56 6888167 wew. 38;
 • mailowo pod adresem e-mail: sekretariat@gminaksiazki.pl;
 • listownie na adres: Urząd Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki.

Wniosek o kontakt w określonej formie.pdf

Klauzula informacyjna – obsługa korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji.pdf