Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek w km 0+023 do km 1+022. Etap I.

Dnia 24 kwietnia 2022 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko –Pomorskim, a Gminą Książki została zawarta umowa na udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek w km 0+023 do km 1+022.Etap I”.

Kwota dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 526 597,00 zł.

Dnia 14 kwietnia 2022 r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki, , a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno na zadanie pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek w km 0+023 do km 1+022. Etap I”.

W dniu 05 kwietnia 2023 r. dokonano odbioru robót w/w drogi. Wykonano pełen zakres robót według umowy i dokumentacji. Koszt całkowity zadania wyniósł 1 321 920,71 zł.

zdjęcie drogizdjęcie drogi zdjęcie drogi zdjęcie drogi zdjęcie drogi zdjęcie drogi zdjęcie drogi