Przebudowa drogi gminnej nr 070456C – ul. Spacerowa w Książkach

LOGOTYP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu przebudowanie drogi gminnej nr 070456C – ul. Spacerowa w Książkach, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywane wyniki operacji: Udostępnienie mieszkańcom dostępu do obiektów użyteczności publicznej poprzez przebudowanie drogi gminnej nr 070456C w Książkach na odcinku 870 m.

Dnia 25 maja 2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego z siedzibą w Toruniu ul. Plac Teatralny 2, a Gminą Książki z siedzibą w Książkach ul. Bankowa 4, została zawarta umowa na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”. W wyniku realizacji operacji zostanie zrealizowane zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070456C – ul. Spacerowa w Książkach” W wyniku operacji zostanie udostępnione mieszkańcom dostęp do obiektów użyteczności publicznej poprzez przebudowanie drogi gminnej nr 070456C – ul. Spacerowa w Książkach na odcinku 870 m.

Dnia 15 lipca 2016 r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Książki, ul. Bankowa 4, a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie,       ul.  1-go Maja 61 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070456C – ul. Spacerowa w Książkach”. Koszt całkowity wykonania zadania – 357.812,55 zł. Termin końcowy realizacji robót 30 październik 2016 r.

Dnia 10 listopada 2016 r. dokonano odbioru robót dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070456C – ul. Spacerowa w Książkach”. Wykonano pełen zakres robót według umowy i dokumentacji.

IMG_9398 IMG_9400 IMG_9404

Dnia 31 stycznia 2017 r. Gmina Książki złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich o płatność końcową na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070456C – ul.. Spacerowa w Książkach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dnia 18.04.2017 r. Gmina Książki została poinformowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, że w dniu 11.04.2017 r zostało przekazane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenie płatności na kwotę 219.150,654 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070456C – ul. Spacerowa w Książkach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.