Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania

logo

CELE PROJEKTU

Projekt planowany jest do realizacji w ramach działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, Poddziałanie 6.3.1. Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest remont i modernizacja przedszkola w Książkach, mająca na celu zwiększenie jakości i dostępności do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Książki.

Realizacja projektu jest odpowiedzią, na zidentyfikowane na etapie planowania, problemy związane z ograniczoną dostępnością do usług edukacji przedszkolnej w Gminie Książki w szczególności w kontekście prognozowanego popytu na tego typu infrastrukturę w przyszłości.

Prace remontowe i modernizacyjne istniejącego przedszkola mają na celu dostosowanie obiektu do norm i standardów obowiązujących dla tego typu obiektów, jak również dostosować istniejący obiekt do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięte zostaną następujące cele ogólne projektu:

  • Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-6 lat z obszaru gminy Książki.
  • Poprawa warunków wychowania edukacyjnego dla dzieci z niepełnosprawnościami.
  • Dostosowanie placówki wychowania przedszkolnego do prognozowanych trendów demograficznych i społecznego zapotrzebowania na nowe miejsca.

Należy podkreślić, że zapewnienie dostępu do usług przedszkolnych stanowi istotny element włączenia dzieci w życie społeczne i przygotowania najmłodszych do dalszej edukacji.

Pierwsze lata życia dziecka decydują o jego rozwoju i dalszych losach, w tym czasie kształtuje się znacząca część możliwości intelektualnych człowieka. Większość wrodzonych predyspozycji rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym, dotyczy to także zdolności uczenia się. Działania edukacyjne stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w okresie przedszkolnym. Jest to także najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym trudnościom w nauce – niwelowanie dysharmonii rozwojowych, terapię zaburzeń, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych. Umiejętności, które małe dzieci wynoszą z przedszkola, procentują w szkole lepszymi wynikami w nauce, a w dorosłym życiu lepszym funkcjonowaniem społecznym i zawodowym. Zapewnienie lepszego dostępu najmłodszych dzieci do edukacji to najskuteczniejszy sposób na wyrównywanie szans edukacyjnych. Dlatego tak ważne jest inwestowanie w edukację małych dzieci.

Biorąc pod uwagę powyższe, priorytetem gminy w obszarze edukacji jest zwiększenie dostępności do edukacji wysokiej jakości, poprzez m. in. upowszechnienie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 6 lat, w szczególności zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci z obszarów wiejskich.

Osiągnięcie powyższych celów przyniesie korzyści w skali ponadlokalnej, przyczyni się bowiem do wzrostu jakości kształcenia w placówkach wychowania przedszkolnego, wpływając tym samym na zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego oraz zniwelowanie różnic w jakości wychowania i infrastruktury przedszkolnej w porównaniu do przedszkoli na obszarach miejskich.

W wyniku realizacji inwestycji w infrastrukturę wychowania przedszkolnego, poprawie ulegnie poziom prawidłowego rozwoju psychoruchowego oraz przebiegu wychowania i kształcenia dzieci, zwiększy się poziom bezpieczeństwa dzieci oraz wyrównane zostaną szanse edukacyjne dzieci z obszarów wiejskich. Przedszkole zlikwiduje również problem dzieci z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych, ponieważ obiekt będzie pozbawiony barier architektonicznych.

W wyniku realizacji projektu, obiekt przedszkola będzie spełniał standardy dla tego typu placówek. Minimalna powierzchnia przeznaczona na jedno dziecko będzie wynosić co najmniej 2,5 m2 dla każdej z sal przedszkolnych, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. W wyniku remontu i modernizacji przedszkola powstanie dodatkowy 1 oddział z 25 nowymi miejscami. Reasumując, remont i modernizacja przedszkola gminnego przyczyni się do zaspokojenia potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Książki.

 PLANOWANE EFEKTY

 Dzięki realizacji projektu w przedszkolu zostanie utworzonych 25 nowych miejsc.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie zwiększona liczba miejsc wychowania przedszkolnego funkcjonujących w przedszkolu w Książkach. Obecna sieć instytucjonalna w gminie Książki nie zaspokaja potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego, co potwierdzają dane historyczne i prognozowane zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej, w tym prognozy demograficzne dotyczące liczby dzieci w wieku przedszkolnym na terenie gminy Książki. Ponadto, w celu pełnego osiągnięcia celu szczegółowego podejmowane będą również działania przyczyniające się do podniesienia jakości edukacji przedszkolnej m.in. poprzez realizację zajęć dodatkowych, wspierających prawidłowy rozwój dzieci, w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także poprzez działania mające na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zapewniony zostanie dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Przedszkole jest placówką, w której obecnie funkcjonują 3 oddziały przedszkolne. Planuje się utworzenie, w ramach projektu jednego nowego oddziału. W placówce przebywać będzie około 90 dzieci w wieku 3 – 6 lat.

 WARTOŚĆ PROJEKTU – 883 000,00 zł

 WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH – 412 914,60 zł