O gminie

herbGmina Książki znajduje się w północno – wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie wąbrzeskim. Ogólna powierzchnia obszaru gminy wynosi 8619 ha. Należy do najmniejszych gmin województwa i jest pod tym względem wraz z Gminą Dębowa Łąka najmniejszą gminą powiatu wąbrzeskiego. Gmina Książki sąsiaduje z gminami: Dębowa Łąka (powiat wąbrzeski), Radzyń Chełmiński, Świecie nad Osą (powiat grudziądzki), Jabłonowo Pomorskie, Bobrowo (powiat brodnicki). Siedziba władz gminy znajduje się w miejscowości Książki, w której mieści się większość instytucji . Na terenie wiejskiej gminy Książki znajduje się 9 miejscowości, a pod względem administracyjnym wydzielono 8 sołectw: Blizno, Blizienko, Brudzawki, Książki, Łopatki, Szczuplinki, Osieczek oraz Zaskocz.

Głównym walorem gminy jest jej malownicze położenie pośród kilku jezior, nieskażone środowisko wodne i powietrze, na co wpływa brak dużych ośrodków przemysłowych i zakładów produkcyjnych oraz fakt posiadania sieci kanalizacyjnej obejmującej najgęściej zabudowaną część gminy jaką jest centrum wsi gminnej Książki. Grunty wysokiej klasy wykorzystywane są rolniczo, natomiast grunty klas V i VI są sukcesywnie zalesiane przez właścicieli prywatnych. Takie walory mogą sprzyjać inwestycjom o charakterze turystycznym i rekreacyjnym.

Ochrona zdrowia

Na terenie gminy działa jeden Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w którym mieści się: poradnia dziecięca, medycyna rodzinna, ginekolog i położnictwo, rehabilitacja, stomatolog oraz apteka. Zatrudnionych jest 2 lekarzy, 4 pielęgniarki, 1 ginekolog, 1 stomatolog, 1 pomoc stomatologiczna,1 rehabilitant.

Po godzinach otwarcia Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej obowiązki przejmuje przychodnia w Wąbrzeźnie.

W Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Książkach również mieści się gabinet medycyny szkolnej i gabinet stomatologiczny.

Kultura i sport

Na terenie Gminy działa Gminny Ośrodek Kultury w Książkach w którym działają następujące grupy aktywne: Książkowianka, Skowronki, Szkółka gry na gitarze, Kabaret „Trzy po Trzy”, Grupa Cyrkowa „Fokus – Pokus”, Klub rękodzieła artystycznego „Węzełek”, Sekcja turystyczna „Pędziwiatr”, Aerobik, Wokalistki, Klub Seniora.

Na terenie gminy działają również 4 jednostki OSP oraz Sportowy Klub Zryw. Koła Łowieckie posiadają grunty na terenie całej gminy.

Poza tym Gmina współpracuje z organizacją realizującą zadania publiczne, którą jest Gminny Klub Sportowy „ZRYW Książki” Działalność miejscowych firm sprzyja integracji środowiska przedsiębiorców z władzami samorządowymi i zachęca do wspólnego poszukiwania rozwiązań problemów lokalnej społeczności.

Atrakcje turystyczne

1)      Grodzisko wczesnośredniowieczne położone w miejscowości Osieczek

Grodzisko położone jest nad jeziorem Wielkim w Osieczku, usytuowane w dnie rynny subglacjalnej o szerokości 500 m, bezpośrednio w sąsiedztwie zbocza o

wysokości 10 m i nachyleniu 8°. Grodzisko jednoczłonowe, w kształcie regularnego owalu o powierzchni około 5.000 m2 ; jego wymiary mierzone u podstawy wału wynoszą 80 x 85 m.

2) Park podworski położony w miejscowości Zaskocz

Park położony jest przy drodze powiatowej Książki – Myśliwiec – Wąbrzeźno o powierzchni 3,18 ha. Szczątki parku znajdują swój rodowód związany z rodziną Zakrzewskich właścicielami majątku od 1805 r. , za sprawą których zbudowano dwór.

3) Kościół p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej położony w miejscowości Osieczek

Kościół usytuowano we wschodniej części wsi przy drodze z Wąbrzeźna do Kruszyn. Otoczony ze wszystkich stron cmentarzem przykościelnym, od strony południowej budynek plebanii. Wzniesiony w I połowie XIV wieku. Gruntowna przebudowa kościoła miała miejsce w 1618 roku z inicjatywy ówczesnych właścicieli wsi, rodziny Działyńskich. Ponownie kościół został uposażony w 1640 r. przez Stanisław Działyńskiego.

W XIX wieku do korpusu dobudowano prezbiterium, przebudowano wieżę i zakrystię. Na przełomie XIX i XX wieku obmurowano wieżę i dodano jej nowy hełm. W 1956 r. kościół odnawiano.

4) Formy ochrony przyrody

Bardzo interesującym obiektem przyrodniczym na terenie gminy Książki są ulegające degradacji potorfia. Znajduje się one w południowej i północno -wschodniej części gminy Książki. Z płazów i gadów spotyka się żabę jeziorkową, żabę moczarową, ropuchę szarą i zieloną, kumaka nizinnego, traszkę grzebieniasta i zwyczajną, zaskrońca. Ptaki reprezentowane są przez kilkadziesiąt gatunków, z których należy wymienić: żurawia, dudka, świerszczaka, derkacza, remiza i świergotka łąkowego. Torfowisko stanowi także miejsce bytowania, żerowania i rozrodu wielu gatunków zwierząt łownych.

Jedną z największych atrakcji przyrodniczych gminy jest zabytkowa aleja igliczni trójcierniowej, na poboczach drogi powiatowej Brudzawy – Wąbrzeźno w miejscowości Osieczek. Jest to największe na terenie województwa kujawsko – pomorskiego skupisko 121 drzew tego gatunku, będących pomnikami przyrody.

Powierzchnię terenu urozmaicają również wklęsłe formy rzeźby terenu takie jak jeziora (np. Wielkie, Łopatki, Blizno). Pod względem hydrograficznym obszar gminy leży w zlewni rzeki Osy. Prawie cały teren odwadniany jest przez Kanał Siciński w kierunku północno – wschodnim do Lutryny stanowiący prawy dopływ Osy. Południowa część gminy odwadniana jest przez Dużą Bachę także w kierunku Lutryny .

Obszar gminy Książki jest umiarkowanie zasobny w wody powierzchniowe. Na terenie gminy znajduje się 6 jezior o powierzchni przekraczającej 1,00 ha.