Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek w km 1+022 do km 2+021. Etap II.

Dnia 16 grudnia 2022 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko –Pomorskim, a Gminą Książki została zawarta umowa na udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek w km 1+022 do km 2+021.Etap II”.

Kwota dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 286 445,00 zł.

Dnia 10 listopada 2022 r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki, , a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno na zadanie pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek w km 1+022 do km 2+021. Etap II”.

W dniu 20 lipca 2023 r. dokonano odbioru robót w/w drogi. Wykonano pełen zakres robót według umowy i dokumentacji. Koszt całkowity zadania wyniósł 734 520,65 zł.