Konsultacje społeczne

konsultacje logo
Poniżej znajduje się film instruktażowy dotyczący obsługi Systemu Informacji Przestrzennej zwanego inaczej Gminnym Portalem Mapowym, który znajduje się na stronie internetowej.
Film zrealizowano w ramach zadania pn. „Planowanie z mieszkańcami – Etap II”


konsultacje logo
W związku z pozyskaniem grantu na realizację projektu pn. „Planowanie z mieszkańcami – etap II” serdecznie zapraszamy do udziału w zaplanowanych działaniach konsultacyjnych.
ZAPROSZENIE do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Jezioro Blizno. Harmonogram spotkań: 28 października, godz. 8:55- szkolenie dla uczniów klas 7-8 w Szkole Podstawowej. 15 listopada, godz. 11:00- spotkanie otwarte w miejscowości Blizno (teren przy świetlicy). 17 listopada, godz. 11:00- spotkanie online z urbanistą. 19 listopada, godz. 13:00- szkolenie dla seniorów (sala GOK). 22 listopada, od godz. 11:00- PUNKT KONSULTACYJNY (teren przy GOK).


konsultacje logo
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 23 czerwca 2020 r. o godz 12:00 przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Blizno rozpocznie się spacer badawczy.
Dla wszystkich uczestników spotkania przewidziany jest poczęstunek, a dla najmłodszych przewidziano atrakcje w postaci „Kącika dla dzieci” z opieką na czas konsultacji.


konsultacje logo
Trwają konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Książki dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Gminie Książki – Jezioro Blizno.
Zapraszamy do dodawania uwag w postaci elektronicznej poprzez Gminny Portal Mapowy w zakładce dodaj uwagę do konsultacji.
http://ksiazki.e-mapa.net


konsultacje logo
W związku z przystąpieniem do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Gminie Książki – Jezioro Blizno, Gmina Książki ogłasza konkurs pt.”Moja przestrzeń w Systemie Informacji Przestrzennej”. W konkursie udział mogą wziąć uczniowie klas 7-8 Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Henryka Sienkiewicza w Książkach.
Dla wszystkich uczestników przewidziane nagrody.
Regulamin oraz karta uczestnictwa dostępne poniżej.
doc ikonaKONKURS Moja przestrzeń – Książki.docx

doc ikonaKLAUZULA OGÓLNA DO KONKURSU


Plakat projektu konsultacji

pdfPlakat.pdf


herbbip
Szanowni Państwo !
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Książki do 2025 roku.
Zaproszenie na konsultacje
Formularz konsultacji
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Książki do 2023 roku

herbbip
Szanowni Państwo !
Wójt Gminy Książki
zaprasza
wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na
Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Gminy Książki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
Zaproszenie do konsultacji programu współpracy.pdf
Roczny Program współpracy 2020.pdf
FORMULARZ KONSULTACJI.docx


herbbip
Szanowni Państwo !
W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem zmiany
Strategii Rozwoju Gminy Książki,
Wójt Gminy, zaprasza mieszkańców,
przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych
i wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału
w konsultacjach społecznych nad dokumentem.

  Zarzadzenie nr 13 w sprawie ogłoszenia konsultacji


ETAP II


raport z kons. spol.

PODSUMOWANIE II ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PODSUMOWANIE ULOTEK

Zebrania wiejskie

Projekt MPZP_Książki_-_Obszar_B_-_(wyłożenie)

Stacja – konsultacja

„DZIEŃ Z GIS” W dniu 12 czerwca 2018 r. odbyły się dwa bloki szkoleniowe pn. „DZIEŃ Z GIS”. Szkolenie składało się z dwóch części: wykładowej, oraz praktycznej. Celem było zapoznanie uczestników z obsługą systemów informacji przestrzennej, oraz z gminnym systemem mapowym. W spotkaniach udział wzięły 54 osoby. Była to młodzież gimnazjalna oraz osoby dorosłe. Szkolenie zostało pozytywnie odebrane przez uczestników.

plakat

informacja

Plakat

 


ETAP I


plakat2Mapa Interaktywna

Ankieta dotycząca konsultacji

Wyraź zdanie – weź udział w konsultacjach

Szanowni Państwo,

31 sierpnia zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn.: „Dobre konsultacje dobry plan Gminy Książki”.

Były to pierwsze tak szerokie konsultacje w naszej gminie.

W proces ten włączyło się wiele osób, które miały szansę zabrać głos w ważnych sprawach dla przyszłości naszej gminy. To pokazuje, iż dobro regionu i jego mieszkańców nie jest im obojętne.

Bardzo dziękuję za poświęcenie swojego czasu, ciekawą dyskusję, liczne uwagi oraz osobisty udział w spotkaniach konsultacyjnych.

W lipcu 2016 r. weszła w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, w myśl której wprowadzono ograniczenia dotyczące lokalizacji budynków mieszkalnych od elektrowni wiatrowej. Ustawa będzie wstrzymywać możliwość budowy przedmiotowych budynków. Gmina Książki wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W dniach od 9 sierpnia 2017 r. do 21 sierpnia 2017 r. w sołectwach Gminy Książki: Szczuplinki, Zaskocz, Łopatki, Blizienko, Książki i Blizno odbyły się spotkania dotyczące konsultacji społecznych w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Gmina Książki zapewniała dowóz do miejsca konsultacji dla osób: niepełnosprawnych, samotnie wychowujących dzieci oraz starszych. Zorganizowano również „Kącik dla dzieci” z zapewnieniem opieki dla najmłodszych. Mieszkańcy sołectw którzy uczestniczyli w spotkaniach konsultacyjnych skorzystali z poczęstunku w formie grilla oraz z zimnych i ciepłych napojów. W procesie konsultacji społecznych mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich uwag i wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Można było to zrobić poprzez wpisywanie uwag, opinii oraz wniosków i dostarczanie ich właściwym sołtysom lub bezpośrednio do Urzędu Gminy Książki. Dodatkowo na stronie internetowej pod adresem: http://www.gminaksiazki.pl/konsultacje/ zamieszczono zakładkę zawierającą link do: ankiety google, platformy stacja konsultacja i mapy interaktywnej. Konsultacje trwały do 31 sierpnia br.

W trakcie konsultacji zgłoszono 40 uwag, zebrano 43 zwrotne ankiety oraz 22 ankiety google, 6 wniosków a także 23 komentarzy na platformie stacja konsultacja.

Dziękujemy wszystkim za ciekawą dyskusję i liczne uwagi.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Dobre konsultacje, dobry plan” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podsumowanie ulotek

Wyniki badania ankietowego

Wyniki badania ankietowego google

 

TERMINY   ZEBRAŃ   WIEJSKICH

S o ł e c t w o D a t a  G o d z i n a  M i e j s c e
1. BLIZIENKO 13 września 2017r. 1000 Świetlica Wiejska
2. BLIZNO 11 września 2017r. 1700 Świetlica Wiejska
3. KSIĄŻKI 13 września 2017r. 1530 GOK Książki
4. ŁOPATKI 14 września 2017r. 1700 Świetlica Wiejska
5. SZCZUPLINKI 15 września 2017r. 1600 Świetlica Wiejska
6. ZASKOCZ 11 września 2017r. 1000 Remizo-Świetlica

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Podział środków funduszu sołeckiego na 2018 rok.

4. Dyskusja , sprawy bieżące, wolne wnioski.

5. Podjęcie uchwał.

6. Podsumowanie procesu konsultacji „Dobre konsultacje dobry plan”.

7. Zakończenie zebrania.