Czyste Powietrze

Logotypy Gmina Książki w maju 2021 r. podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie współpracy przy realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. W ramach wsparcia mieszkańcy Gminy Książki mogą skorzystać z pomocy pracownika urzędu w procesie składania wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność.

plakat - gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu "czyste powietrze" www.czystepowietrze.gov.pl, www.wfosigw.torun.pl Plakat o treści: chcesz złożyć wniosek o dofinansowanie, ale nie wiesz jak to zrobić? Skorzystaj z pomocy pracownika urzędu gminy! Pomoc można uzyskać w pokoju nr 21 w dniach: poniedziałek, środa, czwartek - w godz. 7:00-15:00, wtorek - w godz. 7:00-16:00, piątek - w godz. 7:00-14:00. Zapraszamy

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze” – wycofanie dotacji na kotły zgazowujące drewno oraz kotły na pellet drzewny, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.

 • Od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, nie będzie możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.
  Należy zatem złożyć wniosek o dofinansowanie oraz dokonać zakupu (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 30 czerwca 2023 r.
 • Wprowadzona zostanie możliwość uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.

ZMIANY W PROGRAMIE OBOWIĄZUJĄCE OD 3 STYCZNIA 2023 R.

Poziomy dofinansowania

W ramach zmian Programu podwyższone zostały progi dochodowe. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą gdy:

 • dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 złpoziom podstawowy
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – poziom podwyższony
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym
  lub
  ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie – poziom najwyższy

Dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem może zostać udzielone Beneficjentom uprawnionym wyłącznie do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu może zostać udzielone Beneficjentom uprawnionym wyłącznie do podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania.

Gdzie składać wnioski?

 1. Wnioski o dotację lub dotację z prefinansowaniem

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie.

Uwaga!
Zmianie ulega sposób składania wniosku o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez: serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl:

 • wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy Wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),
 • w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami z wymaganymi podpisami.
 • Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można dostarczać:
 • za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW, lub
 • poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub
 • bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.
 1. Wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach Programu będzie można złożyć wyłącznie w bankach które przystąpiły do jego wdrażania. Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu opublikowana jest na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie internetowej WFOŚiGW w Toruniu i będzie podlegała bieżącej aktualizacji1.

Banki udzielają informacji o Programie oraz na podstawie danych przekazanych przez Wnioskodawców, wypełniają wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału udzielonego przez siebie kredytu.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu przyjmowane w bankach, przekazywane są do WFOŚiGW zgodnie z lokalizacją budynku/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem, w celu ich rozpatrzenia oraz podjęcia decyzji o dofinansowaniu.

Najważniejsze warunki dofinansowania w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego:

 1. kwota kapitału kredytu udzielonego na przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dotację musi być wyższa niż kwota wnioskowanej dotacji na to przedsięwzięcie.
 2. warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłata Beneficjentowi, przez bank, kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z Programem oraz wykorzystanie tego kredytu przez Beneficjenta, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Lista banków zostanie opublikowana w momencie uruchomienia naboru wniosków w minimum jednym banku.

Dodatkowe informacje

 1. W ramach zmiany Programu podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych materiałów i urządzeń finansowanych z Programu oraz maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.
  W związku z powyższym maksymalna wysokość dotacji może wynieść:
 • dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – do 66 000 zł (Część 1 Programu);
 • dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 99 000 zł (Część 2 Programu);
 • dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – do 135 000 zł (Część 3 Programu);

Ostateczna wartość dotacji ustalana jest na podstawie rodzaju i zakresu realizowanego przedsięwzięcia oraz wydatków poniesionych przez Beneficjentów.

 1. Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1)     Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;

2)      Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:

a)       zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
b)      zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;

3)     Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

 1. Koszt przeprowadzenia audytu energetycznego stanowić będzie dodatkowe dofinansowanie – nie będzie wliczany do maksymalnego poziomu dotacji przysługującej Beneficjentowi.
 2. Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Dotacja  w ramach Programu będzie udzielana w odniesieniu do kosztów netto.
 3. Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 3 stycznia 2023 r. rozpatrywane będą na podstawie Programu i pozostałych dokumentów programowych oraz wzorów w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.
 4. W ramach nowej wersji Programu, obowiązującej od dnia 3 stycznia 2023 r., wprowadzono możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W przypadku zrealizowania przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją w ramach pierwszego wniosku o dofinansowanie, złożenie drugiego wniosku nie jest możliwe.
 5. Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 11 Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”) złożonego przed dniem 3 stycznia 2023 r. zmieniająca warunki dofinansowania na nowe warunki wprowadzone niniejszą zmianą Programu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 3 stycznia 2023 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.
 6. Beneficjent, który zawarł umowę o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem na podstawie wniosku o dotację złożonego przed 3 stycznia 2023 r. ma możliwość zmiany warunków umowy o dofinansowanie na warunki obowiązujące w obecnej wersji Programu, szczegóły dotyczące sposobu zmiany warunków umowy w tym przypadku zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 7. Dodatkowo uspójnione zostały terminy rozpoczęcia przedsięwzięcia: w przypadku dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, pierwszy koszt kwalifikowany również może zostać poniesiony do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu.
 8. Wprowadzona została możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno lub kotła na pellet) o emisyjności do 20 mg/m3 (włącznie), w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu, pod warunkiem, że urządzenie to będzie spełniało wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.
 9. W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, zmianie ulega również Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja jego wypełniania.
 10. Dodatkowo wprowadzono wzór Dokumentu podsumowującego audyt energetyczny budynku, stanowiący obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność, w przypadku finansowania audytu  w ramach przedsięwzięcia.

Zaktualizowana ulotka dotycząca programu

Informacje o programie Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (kocioł na węgiel lub kocioł na biomasę) nie spełniających wymagań na nowoczesne źródła ciepła. Ponadto można uzyskać dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wykonanie dokumentacji np. audytu energetycznego.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W przypadku współwłasności wniosek składa tylko jeden ze współwłaścicieli za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.

UWAGA! Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

1. PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł

Pod uwagę brany jest TYLKO dochód Wnioskodawcy (w przypadku wspólnego rozliczenia PIT-u przez współmałżonków dochód dzieli się na połowę):

 • stanowiący podstawę obliczenia podatku, wskazany z PIT
 • ustalony na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

2. PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1 564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym

2 189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

3. NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

900  zł – w gospodarstwie wieloosobowym

1 260 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

Osoba, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, powinna wcześniej wystąpić z wnioskiem do Wójta Gminy Książki o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Zaświadczenie składane z wnioskiem o dofinansowanie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Powyższe zaświadczenie wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Bankowa 4, 87 – 222 Książki.

pdfWzór wniosku o wydanie zaświadczenia

Co podlega dofinansowaniu i ile wynosi dotacja?

Rodzaj inwestycji, koszty kwalifikowane oraz wymogi jakie należy spełnić są zależne od poziomu dofinansowania.

pdfPoziom podstawowy dofinansowania

pdfPoziom podwyższony dofinansowania

pdfPoziom najwyższy dofinansowania

Ważne informacje

 1. Poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowalnego (data wystawienia pierwszej faktury/dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie,
 2. Poniesione koszty kwalifikowane należy udokumentować za pomocą faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych wystawionych na Wnioskodawcę.
 3. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku (potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali, w przypadku posiadania pieców/trzonów kaflowych w budynku, niezbędne jest zaświadczenie wydane przez uprawnionego kominiarza o odłączeniu pieca od przewodów kominowych),
 4. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo (np. domki letniskowe) lub w budynkach gospodarczych oraz w częściach istniejących budynków będących dobudówką,
 5. Nie wypłaca się dofinansowania, jeżeli Beneficjent zbył przed wypłatą dotacji budynek/lokal mieszkalny objęty dofinansowanie,
 6. W przypadku gdy w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie prowadzona jest działalność gospodarcza wysokość dotacji jest pomniejszona proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej,
 7. W przypadku gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania,
 8. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięć, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła,
 9. Realizację przedsięwzięcia należy wykonać w ciągu 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.,
 10. Zakupione i zamontowane okna, drzwi zewnętrzne/bramy garażowe muszą spełniać wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej.
 11. W przypadku montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej należy przedstawić zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzającego montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem.

„Czyste Powietrze +” – dotacja z prefinansowaniem

Warunki dotacji z prefinansowaniem:

 1. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
 2. Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona została dotacja z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
 3. Złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem (UWAGA! osobny wzór wniosku).
 4. Wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Przewidziano, że możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów z wykonawcami z opcją prefinansowania. Pozostałe środki z przysługującej dotacji przekazane zostaną na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych.
 5. Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rzecz Beneficjenta na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą
 6. Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach.

Ścieżka bankowa – jak złożyć wniosek?

 1. W oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”, złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”. Konsultant (pracownik banku) pomoże Ci wypełnić dokumenty.
 2. Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, Twój bank złoży w Twoim imieniu wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 3. Twój bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci Ci kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji.
 4. W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w wfośigw wniosek o jej rozliczenie.
 5. Wfośigw wypłaci Ci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu, co oznacza, że bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

 Sprawdź czy Twój bank przystąpił do programu – https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/

Czyste Powietrze w Gminie Książki

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 117 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 57 szt.

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1 848 873,91zł

Więcej szczegółowych informacji na temat Programu Czyste Powietrze znajdą Państwo pod adresem: http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/