INFORMACJA o rekrutacji uzupełniającej uczestników projektu „Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids”

INFORMACJA o rekrutacji uzupełniającej uczestników projektu „Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids”  Na podstawie § 5 pkt. 3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids”- Rekrutacja na miejsca wolne od 1 września 2021 roku,. Gmina Książki ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu „Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids” Rekrutacja uzupełniająca uczestników projektu odbywać się będzie na bieżąco, począwszy od 2 lipca 2021 r., aż do czasu wyczerpania wolnych miejsc. Uczestnik projektu otrzymuje wsparcie w postaci objęcia jego dziecka w wieku od 1 roku do lat 3 opieką zorganizowaną w formie Klubu dziecięcego. Celem wsparcia jest umożliwienie uczestnikowi projektu powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymanie zatrudnienia po opuszczeniu projektu lub znalezienie lub poszukiwanie pracy po opuszczeniu projektu.  Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu w Urzędzie Gminy Książki pok.    nr 23, w sekretariacie Urzędu Gminy Książki pok. nr 2 oraz na stronie internetowej Gminy Książki: www.gminaksiazki.pl Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Książki,    pok. nr 2, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Książki,     ul. Bankowa 4, 87-222 Książki. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie RPKP.08.04.00 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie RPKP.08.04.02 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wójt Gminy Książki Książki Krzysztof Zieliński, dnia 2 lipca 2021r.