RYZYKO WYSTĄPIENIA WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW NA TERENIE POWIATU WĄBRZESKIEGO !

ptasia-grypa

UWAGA !!!

RYZYKO WYSTĄPIENIA WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW NA TERENIE POWIATU WĄBRZESKIEGO !

Za obszar zagrożony wystąpieniem HPAI uznaje się teren powiatów w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 4/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2022 r. na obszarze zagrożonym wystąpieniem HPAI:

  • ZAKAZUJE SIĘ:

1) utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu;

2) pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo, chyba że woda jest poddawana obróbce zapewniającej inaktywację wirusów grypy ptaków.

  • NAKAZUJE SIĘ:

1) odosobnienie drobiu w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami;

2) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Ww. środki należy stosować do czasu uchylenia Rozporządzenia nr 4/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

pdfrozporządzenie_nr_4_2022