UWAGA! Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI)

ptasia-grypaW dniu 10 stycznia 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie grudziądzkiego, brodnickiego i wąbrzeskiego w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby (wysoce zjadliwej grypy ptaków) w miejscowości Linowo.

W związku z powyższym na terenie Gminy Książki miejscowości: Blizno, Blizienko, Szczuplinki uznaje się za obszar ZAGROŻONY grypą ptaków (tj. obszar w promieniu 10 km wokół miejsca wystąpienia grypy ptaków).

Niżej wymienione środki stosuje się co najmniej przez 30 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem na obszarze ZAGROŻONYM NAKAZUJE SIĘ m.in.:

 • utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami, utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami,
 • niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków,
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami u wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstw lub z tego gospodarstwa wychodzące,
 • posiadaczowi ptaków:
  – prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa,
  – oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynfekcję miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa,
  – przechowywanie ściółki i paszy przeznaczonej dla ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami.

Na obszarze ZAGROŻONYM ZAKAZUJE SIĘ:

 • przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj na obszarze zagrożonym, chyba że właściwy miejscowy powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie przemieszczanie, przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków,
 • przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne, znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii,
 • wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba że właściwy miejscowy powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie,
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie,
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki, w tym targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych, jaj konsumpcyjnych i wylęgowych,
 • wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego,
 • organizowania polowań na ptaki łowne.

W Rozporządzeniu nr 3/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2023 r. znajdują się dokładne nakazy i zakazy jakie należy przestrzegać na obszarze zapowietrzonym oraz zagrożonym wysoce zjadliwą grypą ptaków.

Rozporządzennie nr 3-2023