AKTUALIZACJA OBOWIĄZKOWEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

szambiarka - grafika dekoracyjnaSzanowni Mieszkańcy,

informujemy, iż w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Książki  wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Druk zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Książki oraz na stronie internetowej  https://gm-ksiazki.rbip.mojregion.info

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy dostarczyć Urzędu Gminy Książki  ul. Bankowa 4, 87-222 Książki lub przesłać na adres: mateusz.jenczewski@gminaksiazki.pl

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2021 poz. 888 późn.zm.) właściciele nieruchomości (zgodnie z definicją ustawową rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

Ponadto od wiosny 2022 roku planowane są kontrole wszystkich nieruchomości na terenie Gminy Książki z przestrzegania przepisów wyżej wymienionej ustawy.