Gminny Klub Dziecięcy Happy Kids w Gminie Książki

Bawiące się dzieci Od października swoją działalność rozpoczął Gminny Klub Dziecięcy Happy Kids.

W Klubie Dziecięcym utworzonych zostało 8 miejsc dla dzieci w wieku od 1 roku życia do lat 3.

Placówka funkcjonuje 5 dni w tygodniu, 10 godzin dziennie od godz. 6:30 do godz. 16:30.

Od lutego 2021 roku planowane jest rozszerzenie oferty o dodatkowe 6 miejsc a rekrutacja prowadzona będzie jeszcze w grudniu tego roku.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Książki tel. 56 6888 167.

Zadanie współfinansowane jest z programu Maluch + 2020 oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie RPKP.08.04.00 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie RPKP.08.04.02 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a także z opłat wnoszonych przez rodziców.Dziecko z listamiBawiące się dzieci