Informacja dla posiadaczy psów

dwa psy - grafika dekoracyjna

Posiadanie psa wiąże się z odpowiedzialnością i przestrzeganiem przepisów jakie nakłada prawo na właściciela czworonoga.Przypominamy mieszkańcom Gminy Książki o obowiązkach ciążących na właścicielach  i opiekunach psów wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt:

• Art. 10a ust. 3 – Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

• Art. 10 ust. 4 – Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.

Za naruszenie tego przepisu grozi kara aresztu lub grzywny (art. 37 ust. 1). W razie popełnienia ww. wykroczenia można orzec nawiązkę w wysokości do 1000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym:

• Art. 431 § 1 -Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

• Art. 431 § 2 – Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców (w tym dzieci) oraz innych zwierząt prosimy o zastosowanie się do powyższych przepisów przede wszystkim poprzez odpowiednie zabezpieczenie swoich posesji przed samowolnym opuszczeniem ich przez psy i bezwzględne utrzymywanie tych zwierząt na terenie swojej nieruchomości.