INFORMACJA o przedłużeniu terminu realizacji projektu „Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids”

logotypy

Informuję, że został przedłużony termin realizacji projektu pn.Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids”.

Projekt realizowany będzie do dnia 31 marca 2022 r.

Uczestnik projektu otrzymuje wsparcie w postaci objęcia jego dziecka w wieku od 1 roku do lat 3 opieką zorganizowaną w formie Klubu dziecięcego.
Celem wsparcia jest umożliwienie uczestnikowi projektu powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymanie zatrudnienia po opuszczeniu projektu lub znalezienie lub poszukiwanie pracy po opuszczeniu projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie RPKP.08.04.00 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie RPKP.08.04.02 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 Wójt Gminy Książki

    /-/ Krzysztof Zieliński

pdfZarzadzenie nr 2.W.2022