Oferta realizacji zadania publicznego w trybie „małych grantów” pt. „Organizacja rajdu motocyklowego”

W dniu 07 maja 2024 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Książki uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie do 15 maja 2024 r. można składać uwagi dotyczące załączonej oferty.

pdfoferta

pdfInformacja o ofercie i zgłaszaniu uwag

docFORMULARZ UWAG