Oferta realizacji zadania publicznego w trybie „małych grantów” pt. „Szkolenie młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w zakresie piłki nożnej”

boisko spW dniu 24 sierpnia wpłynęła do Urzędu Gminy Książki uproszczona oferta na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie 7 dni można składać uwagi dotyczące załączonej oferty.

pdfinformacja o ofercie

pdfuproszczona oferta realizacji zadania publicznego

docFORMULARZ UWAG