Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działalności na rzecz mieszkańców gminy”

konkurs ofert na realizację zadania publicznegoW dniu 4 lutego 2022 r. Wójt Gminy Książki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działalności na rzecz mieszkańców gminy” w 2022 roku.

Oferty realizacji zadnia publicznego należy składać do dnia 28 lutego 2022 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki.

Szczegóły dotyczące realizacja zadania zostały zawarte w ogłoszeniu konkursu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 10/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 4 lutego 2022 r.

pdfZARZĄDZENIE – konkurs ofert Nr 2

docoferta realizacji zadania publicznego

pdfNabór do komisji konkursowych konkurs nr 2

docFormularz zgłoszeniowy Kandydata do Komisji konkursowej nr 2