Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Książki

Szanowny Mieszkańcu Książek!

Gmina Książki otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Książki.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) jest dokumentem strategicznym, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego:
 redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza
 zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Działania prowadzone w ramach PGN umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy.
Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
W związku z powyższym przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców. Uzyskane informację pozwolą jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.
Wszelkie informacje dotyczące PGN wraz ze wzorem ankiet są udostępnione do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy www.gminaksiazki.pl
w zakładce „Plan gospodarki niskoemisyjnej”

załączniki

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy lub przesłać drogą elektroniczną na adres: pgn@pgksa.pl w terminie do 05 lipca 2015 roku.
Dodatkowe informacje:
Wykonawca – Pomorska Grupa Konsultingowa SA w Bydgoszczy;  www.pgksa.pl telefon 52 345 60 81; email pgn@pgksa.pl

Urząd Gminy – ul. Bankowa 4; 87-222 Książki; tel. 56 688-81-10

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu PGN.
Wójt Gminy Książki
Jerzy Dutkiewicz