Projekt uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii

Obwieszczenie - grafika dekoracyjna

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego sporządził projekt uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

Projekt uchwały zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz zamieszczony stronie internetowej pod adresem:

http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/category/srodowisko/informacje-publiczne/

Pisemne uwagi do projektu uchwały może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały w terminie do dnia 30 października 2020 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2020 r.