SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI W KSIĄŻKACH – II EDYCJA

logo Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej, Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Unii Europejskiej

SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI W KSIĄŻKACH - II EDYCJA - grafika dekoracyjnaGmina Książki rozpoczyna realizację projektu „Szkoła Przyszłości w Książkach – II edycja”

Projekt jest realizowany w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja

RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe/

RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne

Wydatki kwalifikowalne projektu: 878 640,14 zł

Kwota dofinasowania projektu: : 834 660,14

Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia 240 uczniów Szkoły Podstawowej w Książkach poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, zindywidualizowanie podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami   edukacyjnymi , rozwój kompetencyjny 28 nauczycieli oraz modernizacja informatycznej sieci komputerowej w budynku szkoły.

Termin realizacji projektu: 1 marca 2022r. – 31 sierpnia 2023r.

Od nowego roku szkolnego uczniowie Szkoły Podstawowej w Książkach mogą wziąć udział w wybranych zajęciach realizowanych w ramach projektu „Szkoła Przyszłości w Książkach – II edycja” .

Rodzaje zajęć:

  • zajęcia kształtujące kompetencje cyfrowe
  • zajęcia kształtujące kompetencje matematyczno- przyrodnicze
  • zajęcia kształtujące umiejętność porozumiewania się w językach obcych: j. angielski i j. niemiecki
  • zajęcia kształtujące umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenia, rozwiązywanie problemów i umiejętność pracy zespołowej
  • zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, emocjonalno – społeczne, inne o charakterze terapeutycznym
  • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  • warsztaty kształtujące umiejętność uczenia się
  • kółka zainteresowań, warsztaty i laboratoria z przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie BIP Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. H. Sienkiewicza w Książkach pod adresem: https://spip-ksiazki.rbip.mojregion.info/szkola-przyszlosci-w-ksiazkach-ii-edycja/