„Szkoła Przyszłości w Książkach”

W dniu 30 maja 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Szkoła Przyszłości w Książkach”. Wniosek złożony został w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17, Oś Priorytetowa 10, Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. Umowę podpisał Wójt Gminy Książki Jerzy Dutkiewicz wraz ze Skarbnikiem Gminy Elżbietą Kępińską.

Całkowita wartość projektu wynosi 713 878,57 zł, z czego kwota dofinansowania dla Gminy Książki wynosi 678 158,57 zł. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Książkach. Projekt przewiduje realizację zajęć dodatkowych dla uczniów oraz doposażenie Szkoły Podstawowej w pomoce dydaktyczne i sprzęt elektroniczny. W ramach projektu zaplanowano m.in. realizację działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK (Technologie-informacyjno-komunikacyjne), przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i języków obcych, realizację procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Oprócz dodatkowych zajęć szkoła i uczniowie otrzymają również sprzęt elektroniczny w postaci dywanu interaktywnego, tablic interaktywnych, laptopów, notebooków i projektorów. W ramach projektu planowany jest również zakup wyposażenia pracowni przyrodniczej, biologicznej, chemicznej i fizycznej.
W skład tego wyposażenia wchodzą m.in. mikroskopy z kamerą USB, dygestorium, szafa z odczynnikami i inny sprzęt laboratoryjny. Ponadto zaplanowano zakup pomocy i programów edukacyjnych do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, logopedycznych, dydaktyczno- wyrównawczych oraz korekcyjno -kompensacyjnych.

Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020 w Szkole Podstawowej i Przedszkolu
w Książkach.

DSCN0983