Wójt Gminy Książki z absolutorium

W dniu 13 czerwca 2017 r. podczas XXX Sesji Rady Gminy w Książkach radni, przy jednym głosie wstrzymującym udzielili Wójtowi Gminy Jerzemu Dutkiewiczowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Książki za 2016 rok.

Udzielenie absolutorium poprzedziło opiniowanie wykonania budżetu przez Komisję Rewizyjną, która na posiedzeniu w dniu 17 maja 2017 r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Książki za 2016 rok i wnioskowała do Rady Gminy w Książkach o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Również pozytywną opinię z wykonania budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy.

W swoim wystąpieniu, poprzedzającym głosowanie nad uchwałą absolutoryjną Wójt Gminy Jerzy Dutkiewicz poinformował, że wykonując dyspozycję art. 267 ustawy o finansach publicznych w dniu 30 marca 2017 r. przedłożono Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 r., wraz z informacją o stanie mienia oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek budżetowych szkół i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach. Do informacji dołączono wykonanie planów finansowych i bilansów samorządowych osób prawnych tj.: Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Po przyjęciu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójt podziękował radnym, kierownikom i pracownikom urzędu gminy oraz kierownikom jednostek za owocną współpracę i pomoc w realizacji zadań gminy.

absolutorium1 absolutorium2 absolutorium3