WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

Zdjęcie grupowePodczas sesji Rady Gminy w Książkach w dniu 20 czerwca 2023 r. dokonano podsumowania działalności gminy za 2022 rok i oceny działalności wójta gminy. Po przeprowadzonej debacie nad Raportem o stanie Gminy Książki za 2022 rok radni jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu wotum zaufania dla wójta Krzysztofa Zielińskiego. Raport stanowi podsumowanie rocznej działalności Wójta, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów, strategii i uchwał Rady Gminy. Obejmuje on najważniejsze inwestycje, dane finansowe, informacje z działalności urzędu i gminnych jednostek.

Następnie zatwierdzone zostały sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Książki za 2022 rok. Budżet Gminy Książki na rok 2022 zamknął się dochodami w kwocie 38 550 629,12 zł i zrealizowanymi wydatkami na poziomie 38 610 259,24 zł, w tym wydatki inwestycyjne w 2022 roku zrealizowano w kwocie 13 010 525,66 zł.

Najważniejsze inwestycje rozpoczęte i realizowane w 2022 roku to:
– Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Osiedlowej w Książkach,
– Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach,
– Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach,
– Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach,
– Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki,
– Doposażenie Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych na terenie Gminy Książki,
– Przebudowa drogi gminnej w Łopatkach,
– Przebudowa drogi gminnej ul. Za Torem w Książkach,
– Przebudowa drogi gminnej w Osieczku etap I i II,
– Udzielenie dotacji dla Powiatu Wąbrzeskiego na budowę chodnika przy ul. Ks. Kujawskiego w Książkach.

Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Książkach i Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy. Radni w wyniku głosowania udzielili jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Książki za 2022 rok.

Wójt Gminy Książki Krzysztof Zieliński po otrzymaniu absolutorium podziękował wszystkim zaangażowanym w rozwój naszej gminy. Podkreślił, że realizacja naszych ambitnych planów i projektów nie byłaby możliwa bez dobrej współpracy z radnymi, sołtysami, pracownikami Urzędu Gminy Książki i jednostek organizacyjnych gminy, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie i na rzecz naszej „małej Ojczyzny”, a także bez zaangażowania i współpracy całej naszej lokalnej społeczności.

zdjęcie zdjęcie