Wybory do Izb Rolniczych

krir

Kandydaci do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej

w okręgu wyborczym nr 121

obejmującym obszar gminy Książki

 

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Augustyn Zbigniew Andrzej Osieczek
2 Lisiński Tadeusz Osieczek
3 Petyk Jacek Łopatki

Osobami uprawnionymi do głosowania w wyborach do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej są podatnicy podatku rolnego, czyli osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi gospodarstwa rolnego, tj. obszaru gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy.

Wybory do Izb Rolniczych