WYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO NA KADENCJĘ 2024-2027

grafika dekoracyjnaUprzejmie informujemy, że z dniem 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników do Sądu Rejonowego kadencji 2019 – 2023. Obowiązujące w tym zakresie przepisy zobowiązują Radę Gminy do dokonania w bieżącym roku wyboru ławników na kadencję 2024-2027, jak niżej:

1 ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich
w Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie.

 Zgodnie z art. 158 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której załącza się poniższe dokumenty :

 1. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 3. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 4. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 5. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby.

Ponadto do karty zgłoszenia należy dołączyć:

 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa.
 2. imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa z dniem 30 czerwca 2023 r. natomiast wybory odbędą się najpóźniej w październiku 2023 r. (wyboru dokonuje Rada Gminy na Sesji w głosowaniu tajnym).

Dodatkowe informacje oraz  niezbędne formularze  można otrzymać w Urzędzie Gminy Książki, pok. Nr 9 – Biuro Rady Gminy.  Zgłoszenia kandydatów na ławników  przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy Książki, pok. Nr 9 – Biuro Rady Gminy – tel. 56 6888167.

 Książki, dnia  29 maja 2023 r.

docKarta zgłoszenia ławnika 2023

pdfklauzula informacyjna dla kandydatów na ławników

docLISTA OBÓB ZGŁASZAJĄCA KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO

docOświadczenie kandydata nr 1

docOświadczenie kandydata nr 2

pdfwzór zdjęcia

doczaświadczenie lekarskie