Narodowy Spisz Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

logo nsplimNarodowy Spisz Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00.

Kogo obejmuje NSP 2021?

Spisem objęte są:

a) osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;

b) osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;

 c) mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Spisem nie obejmuje się:

a) szefów oraz cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członków ich rodzin orz innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych;

b) mieszkań, budynków, obiektów oraz pomieszczeń będących własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych.

Metody zbierania danych w NSP 2021.

NSP 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami:

a) poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej GUS – OBOWIĄZKOWO;

b) poprzez wywiad telefoniczny przeprowadzony przez rachmistrza spisowego;

c) poprzez wywiad bezpośredni przeprowadzony przez rachmistrza spisowego.

! WAŻNE !

Aby dokonać spisu musisz mieć przygotowane informacje, takie jak numer PESEL, zarówno swój jak i pozostałych domowników !

#liczysiękażdy