Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”

zadania publiczne grafika dekoracyjnaW dniu 23 stycznia 2023 r. Wójt Gminy Książki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w 2023 roku na terenie Gminy Książki.

Oferty realizacji zadnia publicznego należy składać do dnia 13 lutego 2023 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki.

Szczegóły dotyczące realizacja zadania zostały zawarte w ogłoszeniu konkursu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 7/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 23 stycznia 2023 r.

pdfZarządzenie nr 7

docOferta realizacji zadania publicznego

pdfNabór do komisji konkursowej konkurs nr 1

docFormularz zgłoszeniowy Kandydata do Komisji konkursowej nr 1