Prawo Budowlane

Wąbrzeźno, dnia 29.11.2022 r. W związku okresem jesienno-zimowym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie przypomina właścicielom i zarządcą obiektów budowlanych o konieczności wywiązania się z obowiązków wynikających z art. 61 oraz art.62 ustawy Prawo Budowlane, a w szczególności: 1)	w zakresie kontroli obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych, proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na sprawność techniczną wszelkich przewodów kominowych, których to brak sprawności stanowić może przyczynę zagrożeń takich jak. np. zatrucie tlenkiem węgla, pożarem, itp. 2)	w zakresie budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000mz oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej lOOOm2. Odśnieżanie dachów obiektów należ)' do ustawowych obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów. Z uwagi na możliwość występowania wahań temperatury, obfitych opadów śniegu, zlodowaceń powodujących zwiększenie ciężaru pokrywy śnieżnej na dachach budynków konieczna jest systematyczna kontrola pokrywy śnieżnej, pozwalająca na utrzymanie budynku w należytym stanic technicznym nie powodującym pogorszenia właściwości technicznej i użytkowej budynku. 3)	w zakresie szczelności instalacji gazowych gazu ziemnego oraz gazu butlowego na gaz płynny propan butan Ponadto przypominam również, że to właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz.U poz. 719 z późn. zm.). Właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych są zwolnieni wyłącznie z poddawania obiektu budowlanego okresowej kontroli co najmniej raz w- roku na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników' występujących podczas użytkowania obiektu, pozostałe obowiązki wynikające żart. 61 oraz 62 ustawy Prawo Budowlane pozostają konieczne do spełnienia.Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie przypomina o obowiązkach wynikających z art. 61 oraz art. 62 ustawy Prawo Budowlane.