Przebudowa drogi powiatowej Książki – Wąbrzeźno przez Łopatki

W dniu 12 lica 2018 r. Rada Gminy w Książkach podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wąbrzeskiego. Pomoc finansowa udzielona będzie w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej relacji Wąbrzeźno-Książki na odcinku Sitno-Książki pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662 tj. na długości 6,522 km”. Całkowita wartość projektu wynosi 6 913 900,93 zł, z tego kwota dofinansowania wynosi 3 009 688,00 zł. Gmina Książki udzieli pomocy finansowej w wysokości 1 952 106,46 zł., pozostałą kwotę pokryje Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.