Spotkanie dotyczące odnawialnych źródeł energii

Spotkanie dotyczące odnawialnych źródeł energii

(kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła)

             Wójt Gminy Książki w związku z planowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na IV kwartał 2016 roku naborem wniosków w konkursie „Inwestycje związane z budową lub modernizacją jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej z OZE – mikroinstalacje” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

zaprasza wszystkich zainteresowanych udziałem w przedmiotowym projekcie na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 18 listopada br. o godzinie 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach.

W konkursie jest przewidziana możliwość realizowania tzw. „projektów parasolowych”, w których beneficjentem jest Gmina a użytkownikami instalacji są jej mieszkańcy. Wkład własny mieszkańców to 15-20% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Urządzenia zakupione i zainstalowane w obiektach mieszkańców przechodzą na ich własność po 5 latach użytkowania. Przez okres trwałości projektu formalnie właścicielem ich jest Gmina.

Z uwagi na to, iż nie został jeszcze opublikowany Regulamin konkursu warunki uczestnictwa określone zostały w oparciu o informacje zamieszczone w innych dokumentach dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego. Kryteria uczestnictwa i oceny wniosków, które będą określone w Regulaminie konkursu mogą spowodować konieczność modyfikacji warunków uczestnictwa mieszkańców w projekcie.

Dokumenty do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy w Książkach lub w siedzibie Urzędu Gminy w Książkach, pok. nr 21: zgłoszenie do udziału w projekcie, które należy przynieść uzupełnione do dnia 30.11.2016 r. oraz przewidywane warunki uczestnictwa.

zgłoszenie udziału

przewidywane warunki uczestnictwa