Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie opieki w miejscu zamieszkania dla osób z gminy Książki

Zdjęcie Pana Wicemarszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Pana Wójta trzymających podpisaną umowęW dniu 30 kwietnia 2021 roku w gminie Książki miała miejsce wizyta Wicemarszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pana Zbigniewa Sosnowskiego. Podczas spotkania podpisano umowę o dofinansowanie projektu ”Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie opieki w miejscu zamieszkania dla osób z gminy Książki” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu to 109.890,00 zł, w tym kwota dofinansowania stanowi 98.901,00 zł.

Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w gminie Książki dla 10 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. oraz przeszkolenie 2 osób, u których nastąpi zwiększenie umiejętności opiekuńczych i które zostaną zatrudnione w ramach projektu jako opiekunki.