Szczegółowe zasady przyjmowania uczniów do szkoły oraz ich prawa i obowiązki

  1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019 prowadzony jest w terminach podanych w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 4 Wójta Gminy Książki z dnia 29 stycznia 2018 r.
  2. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I biorą udział:

1)      dzieci 7- letnie (urodzone w roku 2011),

2)      na wniosek rodziców dzieci 6 letnie (urodzone w 2012 r.)

  1. Zasady rekrutacji:

1)    Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w na terenie Gminy Książki.

2)    Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3)    Decyzję o przyjęciu ucznia spoza obwodu szkoły podejmuje komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły w oparciu o kryteria rekrutacyjne.

4)      Kryteria rekrutacyjne o których mowa w pkt 3 ppk 3 określa uchwała
Nr XXVIII/194/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 marca 2017 r.

                 Kryteria, które będą brane pod uwagę:

L.p. Kryteria Liczba

Pkt

Dokumenty
Oboje rodziców (prawni opiekunowie) pracują zawodowo, prowadza gospodarstwo rolne lub studiują w systemie stacjonarnym albo kandydat jest wychowywany samotnie przez jednego rodzica (opiekuna prawnego) pracującego lub studiującego w trybie stacjonarnym 10 Oświadczenie wykonywaniu pracy/ prowadzeniu gospodarstwa rolnego
W przedszkolu/ szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata 5 Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola/szkoły
Miejsce pracy rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się w pobliżu szkoły 3 Oświadczenie potwierdzające ubieganie się o przyjęcie dziecka do szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca pracy
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki 2 Oświadczenie potwierdzające zamieszkiwanie krewnych kandydata w obwodzie szkoły
dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579) 1 Oświadczenie o dochodach

 

5)      W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

  1. Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.
  2. Odroczenia

1)      W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.

2)      Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

3)      W celu podjęcia decyzji Dyrektor Szkoły zasięga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

  1. Zapisy

1)      Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

2)      Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:

a)    pobraniu z sekretariatu Szkoły Podstawowej w Książkach druku „Karta Informacyjna Dziecka Zapisywanego Do Klasy I”;

b)   wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu Karty Informacyjnej Dziecka Zapisywanego Do Klasy I w sekretariacie szkoły.

3)      W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej dla dzieci spoza obwodu szkoły rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. Lista dzieci przyjętych do klasy I zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.

  1. Kontrolę spełniania obowiązku szkolnego sprawuje dyrektor szkoły w stosunku do dzieci mieszkających w obwodzie tej szkoły, a w szczególności:

1)      kontroluje wykonywanie obowiązków rodziców w tym zakresie,

2)      prowadzi ewidencję dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu („Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu”),

3)      prowadzi wpisy w księdze uczniów, potwierdzające przyjęcie i uczęszczanie dziecka do szkoły,

4)      współpracuje z organem gminy w zakresie informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku 3 do 15 lat oraz dyrektorami innych szkół podstawowych w związku ze zmianą realizacji obowiązku szkolnego w innym obwodzie.

  1. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wzory dokumentów o przyjęcie dziecka do klasy I będą dostępne w sekretariacie i na stronie internetowej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Książkach oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Książki. Do dokumentów proszę załączyć oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Książki.

UCHWAŁA Nr XXVIII/194/17 Rady Gminy w Książkach.

ZARZĄDZENIE Nr 4/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 29 stycznia 2018 r.

KARTA INFORMACYJNA DZIECKAZAPISYWANEGO DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKASPOZA REJONUSZKOŁY

OŚWIADCZENIE O WYKONYWANIU PRACY- PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO PRZEZ OBOJGA RODZICÓW

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA DO PRZEDSZKOLA-SZKOŁY

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE UBIEGANIE SIĘ O PRZYJĘCIE DOKLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZLOKALIZOWANEJ NAJBLIŻEJ MIEJSCA PRACY

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE ZAMIESZKIWANIE KREWNYCH W OBWODZIE PRZEDSZKOLA

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH