Zasady rekrutacji do Przedszkola w Książkach

Zgodnie z art. 154 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203), podaje się do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019.

 KRYTERIA USTAWOWE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 Do publicznego przedszkola przyjmowani będą kandydaci zamieszkali na obszarze Gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc w przedszkolu przeprowadza się kolejne etapy postępowania rekrutacyjnego.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się do dyrektora przedszkola (art.149 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

 W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria :

 

L.p. Kryteria LiczbaPkt Dokumenty
wielodzietność rodziny kandydata 10 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
niepełnosprawność kandydata 10 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 10
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 10
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 10
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 10 Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
7 objęcie kandydata pieczą zastępczą 10 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.)

 Kryteria mają jednakową wartość.

– Wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

– Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko
z jego rodzicem.

  1. W przypadku uzyskania przez kandydatów wyników równorzędnych lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu przedszkole będzie dysponowało nadal wolnymi miejscami, przeprowadzony zostanie drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone
w uchwale Nr XXVIII/194/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 marca 2017 r. Kryteria, które będą brane pod uwagę:

 

L.p. Kryteria LiczbaPkt Dokumenty
Oboje rodziców (prawni opiekunowie) pracują zawodowo, prowadza gospodarstwo rolne lub studiują w systemie stacjonarnym albo kandydat jest wychowywany samotnie przez jednego rodzica (opiekuna prawnego) pracującego lub studiującego w trybie stacjonarnym 10 Oświadczenie wykonywaniu pracy/ prowadzeniu gospodarstwa rolnego
W przedszkolu/ szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata 5 Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola/szkoły
Miejsce pracy rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się w pobliżu przedszkola 3 Oświadczenie potwierdzające ubieganie się o przyjęcie dziecka do przedszkola zlokalizowanego najbliżej miejsca pracy
W obwodzie przedszkola zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki 2 Oświadczenie potwierdzające zamieszkiwanie krewnych kandydata w obwodzie przedszkola
dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579) 1 Oświadczenie o dochodach

 Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie corocznie deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola.

 Kandydaci zamieszkali poza Gminą Książki mogą zostać przyjęci do przedszkola jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego będą wolne miejsca w przedszkolu. Obowiązywać będą zasady rekrutacji jak dla dzieci z terenu Gminy Książki.

 Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli następującej treści : „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przy składaniu wniosku można skorzystać z wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola i deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Wzory wniosków dostępne będą w sekretariacie i na stronie internetowej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Książkach oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Książki. Do wniosku proszę załączyć oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Książki.

 TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJACEGO OKREŚLONO W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 4 WÓJTA GMINY KSIĄŻKI Z DNIA 29STYCZNIA 2018 R.

 POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Dzień podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść odwołanie do dyrektora Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w Książkach w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

UCHWAŁA Nr XXVIII/194/17 Rady Gminy w Książkach.

ZARZĄDZENIE Nr 4/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 29 stycznia 2018 r.

DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI W PRZEDSZKOLU

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W KSIĄŻKACH ROK SZKOLNY 2016-2017

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWANIU DZIECKA ORAZ NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEM

OŚWIADCZENIE O WYKONYWANIU PRACY- PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO PRZEZ OBOJGA RODZICÓW

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA DO PRZEDSZKOLA-SZKOŁY

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE UBIEGANIE SIĘ O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA ZLOKALIZOWANEGO NAJBLIŻEJ MIEJSCA PRACY

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE ZAMIESZKIWANIE KREWNYCH W OBWODZIE PRZEDSZKOLA

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH