Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”

W dniu 24 stycznia 2024 r. Wójt Gminy Książki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” w 2024 roku.

Oferty realizacji zadnia publicznego należy składać do dnia 14 lutego 2024 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki.

Szczegóły dotyczące realizacja zadania zostały zawarte w ogłoszeniu konkursu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 8/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 24 stycznia 2024 r.

pdfZARZĄDZENIE – konkurs ofert Nr 2 – 2024

docoferta realizacji zadania publicznego

pdfNabór do komisji konkursowych konkurs nr 2

docFormularz zgłoszeniowy Kandydata do Komisji konkursowej nr 2