Otrzymaj dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego!

Otrzymaj dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego! Złóż wniosek do 22 października Z programu mogą skorzystać dzieci uczące się, które pochodzą z rodzin popegeerowskich i mieszkają na terenie miejscowości, w której kiedyś funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne (miejscowość Książki). Wniosek można złożyć w pokoju nr 21 w Urzędzie Gminy.Urząd Gminy Książki informuje, że do dnia 22 października 2021 r. można złożyć wniosek o przyznanie wsparcia na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego m.in. do nauki zdalnej. Z programu mogą skorzystać dzieci uczące się, które pochodzą z rodzin popegeerowskich i mieszkają na terenie miejscowości, w której kiedyś funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne (miejscowość Książki).

Aby otrzymać wsparcie należy spełnić łącznie następujące warunki:

  • uczeń jest członkiem rodziny, w której krewny w linii prostej (tj. rodzic, dziadkowie, pradziadkowie) pracował w zlikwidowanym PGR  i mieszkał w miejscowości należącej PGR,
  • w latach 2020/2021 uczeń nie otrzymał na własność oraz w drodze użyczenia komputera stacjonarnego lub laptopa zakupionych ze środków publicznych lub ze środków organizacji pozarządowych,
  • w latach 2020/2021 uczeń nie otrzymał dofinansowania na zakup komputera stacjonarnego lub laptopa,
  • należy złożyć stosowne oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Wsparcie finansowe można wykorzystać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Więcej informacji oraz stosowne dokumenty można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.

Wnioski można składać w pokoju nr 21 w Urzędzie Gminy.

pdfOświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobierających_nauki_w_roku_szkolnym_20212022_którzy_ukończyli_18_rok_życia)

pdfOświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego

docKlauzula informacyjna