Radni pozytywnie ocenili ubiegłoroczną pracę Wójta Gminy Książki Krzysztofa Zielińskiego

Zdjęcie Pana Wójta, Pani Skarbnik oraz Pana Przewodniczącego Rady z udzielenia absolutoriumW dniu 9 czerwca 2021 roku, na XXVII Sesji Rady Gminy w Książkach, radni jednomyślnie zagłosowali – zarówno za udzieleniem Wójtowi Gminy Książki wotum zaufania, jak i za absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok.

Wotum zaufania jest ustosunkowaniem się rady gminy do informacji przedstawionych przez wójta w raporcie o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację programów, strategii i uchwał rady gminy. Absolutorium jest wyrazem akceptacji rady gminy dla sposobu wykonania budżetu w poprzednim roku przez wójta.

W imieniu całej Rady Gminy, Przewodniczący Pan Marek Macikowski złożył Panu Wójtowi Krzysztofowi Zielińskiemu i Pani Skarbnik Agnieszce Rygielskiej gratulacje, wręczając symboliczne bukiety kwiatów z życzeniami dalszej, owocnej pracy na rzecz naszej małej ojczyzny.

Pan Wójt wyraził wdzięczność za miłe słowa i podkreślił, że realizacja budżetu to owoc dobrej współpracy z radnymi. Podkreślił też rolę i znaczenie wszystkich pracowników Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy oraz sołtysów, bez których tego absolutorium by nie było. Wyraził też nadzieję na dalszą owocną pracę i dobre pomysły, które będą skutkować zadowoleniem mieszkańców.